Deelnamevoorwaarden

Deelnamevoorwaarden

Het inzenden van foto’s is mogelijk tot en met 26 maart 2023. Te laat ingezonden foto’s en aanmeldingen worden niet meer opgenomen. Deze foto’s worden niet beoordeeld of gebruikt, maar ook niet teruggestuurd. Inzendingen zijn welkom van Nederlandse en buitenlandse bruidsfotografen die actief zijn op de Nederlandse op Belgische huwelijksmarkt en beschikken over een KvK-, ondernemingsnummer en BTW nummer.

Indien met de ingezonden foto op welke manier dan ook inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten, portretrechten of andersoortige rechten van derden, dan is de deelnemer daarvoor geheel verantwoordelijk. Indien op de foto een persoon herkenbaar in beeld wordt gebracht, dan zorgt de deelnemer ervoor dat deze persoon toestemming heeft gegeven voor inzending en verder gebruik van de foto. De auteursrechten op de ingezonden foto’s berusten in alle gevallen bij de deelnemers. Het meedoen aan de Bruidsfoto Award behelst in geen geval enige overdracht van deze auteursrechten.

De deelnemer garandeert dat hij/zij rechthebbende is op de door hem/haar ingezonden foto – in geval van aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op rechten van derden met betrekking tot de foto– of dit nu auteursrechten of andere rechten zijn – vrijwaart de deelnemer de organisatie tegen deze aansprakelijkheid. De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventueel kwaliteitsverlies bijna inzending.

 

Categorieën

Foto’s kunnen worden ingestuurd binnen 9 verschillende categorieën.
Let op: foto’s dienen gemaakt te zijn in Nederland of België van echte bruidsparen op de huwelijksdag zelf.

1. Getting Ready
Momenten van voorbereiding op de huwelijksdag

2. Bruidspaar
Het bruidspaar staat centraal

3. Bruid
De bruid staat centraal

4. Bruidskinderen
Kinderen op de huwelijksdag staan centraal

5. Ceremonie
Foto’s in en buiten de trouwlocatie en rondom het jawoord staan centraal

6. Emotie
Emotie (lach & traan) op de huwelijksdag staat centraal

7. Family & Friends
Groepsfoto’s van gasten (al dan niet met het bruidspaar) op de huwelijksdag centraal staan

8. Bruidegom
De bruidegom staat centraal

9. Pre & after wedding
Bruidspaar gefotografeerd voorafgaand of ná de huwelijksdag

 

New Talent Award

Ben je korter dan 3 jaren actief als bruidsfotograaf dan ding je automatisch mee naar de New Talent Award. Deze Award kent naast een winnaar ook een runner up. Zo biedt de verkiezing ook nieuwkomers een extra podium om hun werk te laten shinen.

 

Praktische voorwaarden bij insturen

– écht bruidspaar op huwelijksdag
– foto’s gemaakt in Nederland of België
– kortste zijde minimaal 1600 pixels
– langste zijde maximaal 3000 pixels
– maximale bestandsgrootte 5Mb
– bij voorkeur sRGB kleurprofiel
– aanleveren in JPEG-formaat
– in bezit van KvK en BTW nummer
– administratiebijdrage, € 7.50
– automatisch deelname aan nominatie promotiepakket, € 295. Ongeacht het aantal nominaties.

PROMOTIEPAKKET
Ben je met 1 of meerdere foto’s genomineerd dan wil je dit uiteraard van de daken schreeuwen en daarom doe je automatisch mee aan het promotiepakket. De bijdrage hiervoor bedraagt € 295. Ongeacht jouw aantal nominaties. Wat ontvang je hiervoor:

– een exclusieve presentatie van jouw genomineerde foto(‘s) in de special Bruidsfoto Award 2023.
– een digitale oorkonde met jouw genomineerde foto voor weergave op jouw website, social media, beurzen etc.
– het logo Genomineerd BFA 2023 voor weergave op jouw website, social media, beurzen etc.
– een concept persbericht die je kunt gebruiken naar (lokale) media.
– je ontvangt 3 maanden gratis het premium pakket op de Wedding Guide.
– jouw genomineerde foto op onze Instagram feed.
– jouw genomineerde foto(‘s) op ons BFA Pinterest bord.
– ticket voor de BFA 2023 Award, Meet Up in september 2023.

Wil je geen gebruik maken van het nominatiepakket dan kun je je hiervoor afmelden tijdens het upload- en betaalproces op de website. Je betaald dan ook geen bijdrage. 

Foto’s die niet aan deze specificaties voldoen, worden automatisch uitgesloten van deelname. Inzendingen kunnen uitsluitend worden ge-upload via het aanmeldsysteem via www.bruidsfotoaward.nl

 

Spelregels

Het aanmeldformulier dient volledig en naar waarheid ingevuld te worden. Indien de inzender niet de maker is, dan worden de gegevens van de maker uitdrukkelijk vermeld op het formulier. De maker geldt dan als deelnemer, niet de inzender.

De deelnemer dient te beschikken over een Kamer van Koophandel-, ondernemingsnummer en een BTW nummer. Indien de fotograaf deelneemt aan de Bruidsfoto Award in de uitoefening van zijn/haar dienstverband, dan geldt de werkgever van de fotograaf als maker/deelnemer, tenzij de werkgever aangeeft dat dit niet het geval is.

Per deelnemer mogen per categorie maximaal 30 foto’s worden ingezonden. Er kan echter één foto per categorie, per deelnemer worden genomineerd.

Uitsluitend foto’s van échte bruidsparen gefotografeerd op de huwelijksdag zelf kunnen worden ingezonden. Indien de organisatie twijfelt aan de authenticiteit van de foto, zal er contact opgenomen worden met de maker van de foto en zal de maker een toelichting moeten geven. De organisatie bepaald daarna of de foto kan deelnemen aan de Bruidsfoto Award.

Iedere deelnemer dient de ingezonden foto’s zelf in te delen in één van de bovenstaande categorieën.

Inzendingen worden binnen 12 weken na afloop van de Bruidsfoto Award uit de database van de organisatie verwijderd, met uitzondering van de genomineerde foto’s. De deelnemer ontvangt hierover geen bericht.

De organisatie is gerechtigd om inzendingen te weigeren die niet aan de voorwaarden voldoen. Inzendingen kunnen onder meer worden geweigerd indien:

 • De foto naar het oordeel van de organisatie in strijd is met de wet, aan kan zetten tot strafbare feiten, discriminerend of beledigend is voor derden dan wel de privacy van derden onevenredig aantast;
 • De originaliteit van de foto door beeldbewerking (kleurcorrectie, vormcorrectie of verwijdering van storende elementen) is aangetast;
 • Ingezonden foto duidelijke en bewuste elementen van commerciële reclame bevat. De organisatie kan, maar is niet verplicht om een weigering te onderbouwen.

 

Bijdrage

Bij inzending worden berekend:

Staffelkorting, per foto bij:

 • 1 – 10 foto’s € 22,50
 • 11 – 20 foto’s € 20,00
 • 21 – 30 foto’s € 17,50
 • 31 – 45 foto’s € 15,00

Een administratiebijdrage van € 7,50.

Alle vermelde tarieven zijn exclusief de BTW. Het verschuldigde bedrag wordt bij aanmelding per Buckaroo betaling voldaan aan Bruidmedia BV. Na betaling dient de deelnemer een factuur van zijn inzending per email te ontvangen. 

 

Buitenlandse deelnemers

Buitenlandse deelnemers dienen hun vaste administratiebijdrage en bijdrage vóór 28 februari 2023 over te maken naar: Van Lanschot Bankiers IBAN NL64 FVLB 0260 3792 63, BIC FVLBNL22 t.n.v. Bruidmedia BV o.v.v. Bruidsfoto Award 2023. Of gebruik te maken van het betalingssysteem Buckaroo. Bij volledige en tijdige betaling van de vaste administratiebijdrage en bijdragen vindt deelname pas doorgang.

 

Aanpassen bedrijfsgegevens 

Voor het aanpassen van de bedrijfsnaam ná bekendmaking van de nominaties wordt een administratieve bijdrage berekend van € 45 excl. BTW.

Waarde vouchers 

Elke inzender ontvangt een waarde voucher. De waarde is bepaald door het aantal op de factuur vermelde ingezonden foto’s. De voucher kan aangewend worden voor commerciële uitingen in de media van Bruidmedia. Er zijn 4 klassen:

1-10 foto’s € 50
11 -20 foto’s € 140
21 – 30 foto’s € 230
31 – 40 foto’s € 320

De waarde voucher is 12 maanden geldig, alleen te gebruiken bij nieuwe mediapakket aankopen, niet inwisselbaar voor contanten en niet overdraagbaar aan derden.

Prijzen 

Onder alle inzenders worden prijzen verloot. Prijzen zijn ter beschikking gesteld door relevante marktpartijen / prijsgevers. De voorwaarden van deze prijzen worden vastgesteld door de prijsgever. De Bruidsfoto Award selecteert voor elke ter beschikking gestelde prijs een winnaar. De prijsgever neemt met de winnaar contact op om de prijsoverdracht te regelen.

REAL LIFE WEDDING
Ben je Award winnaar dan wordt uit de reportage met jouw winnende foto een real life wedding gepubliceerd in Bruid & Bruidegom Magazine of op de website.

Jurering

Jurering van de inzendingen geschiedt in twee aparte fasen. De eerste fase bestaat uit een online jurering door vijf onafhankelijke professionele bruidsfotografen. Zij nomineren per categorie 10 genomineerden. Alle inzendingen worden in deze ronde anoniem gejureerd. In het juryprotocol is onder andere opgenomen:

 • Eerste indruk / impact
 • Het verhaal, het gevoel en de emotie in de foto
 • Creativiteit / originaliteit
 • Authenticiteit / verfrissende benadering
 • Spanning / dynamiek: de dominante factor in het fotomoment

De tweede fase wordt beoordeeld door het publiek. Via bruidsfotoaward.nl brengen zij hun stemmen uit op hun favoriete foto’s. Het publiek bepaald uiteindelijk per categorie de eervolle vermeldingen en
Award winnaars. Over de uitslag en het oordeel van de jury en het publiek kan niet worden gecorrespondeerd.

Nominaties 

Afhankelijk van het aantal inzendingen per categorie zijn er tussen de 5 en 10 genomineerden.

Nadat de nominaties bekendgemaakt zijn, kan een genomineerde zijn deelname aan de Bruidsfoto Award niet meer intrekken of ongedaan maken. De genomineerden en winnaars stemmen in met publicatie van de genomineerde en winnende foto’s via de website van de Bruidsfoto Award www.Bruidsfotoaward.nl, in Bruid & Bruidegom Magazine www.bruidenbruidegom.nl, via Het Trouwalbum, via vakmedia, via sociale media en nieuwsbrieven zonder daarvoor een nadere
vergoeding te verlangen of voorwaarden te stellen. De genomineerden hebben in alle gevallen het recht op naamsvermelding bij iedere publicatie van de foto via welke media dan ook. Indien sprake is van deelneming in de uitoefening van een dienstverband, kan worden bedongen dat de namen van
zowel de werkgever als de fotograaf (werknemer) worden vermeld.

Stemmen 

Het publiek kan na de bekendmaking van de nominaties stemmen op hun twee favoriete foto’s per categorie via www.bruidsfotoaward.nl

Winnaars 

De Bruidsfoto Award kent: 9 Award winnaars, 9 runner ups en maximaal 72 eervolle vermeldingen. De Award winnaar met de meeste publieksstemmen wint bovendien de Award Overall Winnaar.

De winnaars worden bekendgemaakt tijdens een prijsuitreiking, via de website
www.Bruidsfotoaward.nl/.be, in Bruid & Bruidegom Magazine, via vakmedia, sociale media en nieuwsbrieven.

Personen die betrokken zijn bij de organisatie en/of de vakjury zijn uitgesloten van deelname.

Eventuele conflicten zullen zo veel mogelijk buitengerechtelijk worden opgelost. Zowel de organisatie als deelnemers spannen zich daartoe in. Het Nederlandse recht is van toepassing. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien of onduidelijk worden geacht, beslist de organisatie van de Bruidsfoto Award.

Door deelname aan de Bruidsfoto Award ontstaat geen aanspraak op de organisatie (financieel of anderszins), anders dan in deze voorwaarden bepaald. Inzending van foto’s voor de Bruidsfoto Award houdt automatisch in acceptatie van de ‘Deelnamevoorwaarden Bruidsfoto Award 2023’.